Donate
Blog Updates

Vedh Pune Report By Deepa Deshmukh

डॉ. आनंद नाडकणी यांच्या संकल्पनेतून साकार झालेला वेध हा उपक्रम महाराष्ट्रातल्या १० शहरांमधून संपन्न होतो. 'स्व'च्या पलीकड ेजाऊन हा प्रवास घडतो. मात्र 'स्व'च्या पलीकड े गेलेली ही मंडळी त्या प्रवासात कशी सामील होतात, त्यांना ते वेड झपाटून कसं टाकतं आणण त्या वेडाची ककंमत देऊन ते काय साध्य करतात हे सगळं सगळं वेधमधून उलगडलं जातं. त्यांच्यासारख्या वेडयांमुळे आपल्यालाही त्यातून एक नवी दृष्ट्टी ममळते, नवी जाणीव तयार होत े आणण आयुष्ट्य जगण्याचं नवं भानही येतं.
Read more

The ‘Pollen’ Bee

It was a rainy morning and we almost called off our trip! But the weather cleared and we set off under an overcast sky. Although the focus was birds, our trail was enough to make one a macro maniac ! This bee (Rock Bee or the Giant Honey  Bee – Apis dorsata) was hovering close to...
Read more

Lemon Honey Water Drink

Ingredients:- # 1 glass drinking water (240ml) # 2 teaspoons lemon juice (medium-sized half lemon) # 2 teaspoons organic honey (preferably raw) Makes 1 serving Method:- Boil one glass of drinking water in a steel utensil on a medium flame for two minutes until it becomes lukewarm. Put two teaspoons of lemon juice in that...
Read more

This techie quit a high-paying job to conserve bees

Amit Godse is on a quest to save bees by relocating them and motivating people to keep bees for honey in their gardens. Studies suggest that bees are disappearing at a rapid rate in India. Should we be worried?
Read more

निसर्ग एक अद्भुत गुंफण!

वैशाख वणव्याने अगदी होरपळून गेलेला चराचर सृष्टीतील प्रत्येक जीव ज्याची आतुरतेने वाट पाहत असतो तो एकदाचा येतो…येतो म्हणण्यापेक्षा अवचित बरसतो आणि तृषार्त भूमीतील कणाकणास तृप्त करून टाकतो. पश्चिम घाटांमधील उघड्याबोडक्या डोंगरांवर असंख्य जलप्रपात निर्माण होतात व ते अवखळपणे कड्यांवरून कोसळू लागतात. ऋतू जसजसा आषाढाकडे मार्गक्रमण करत जातो तसे बघता-बघता त्या जलप्रपातांचे भव्य धबधब्यात रूपांतर होते....
Read more

The beehive lost

The bees had arrived on the balcony as a surprise; it’s a pity they were lost One muggy evening in March, my better half called me out while picking up clothes which she had left for drying in the morning. “There is something weird on the clothes drying stand.” She couldn’t figure out what it...
Read more

शहर शेती

Read more

मधमाशी पूरक वनस्पती व मधमाशांकरता घ्यावयाची काळजी

आपल्याला जर आपल्या गच्चीवरील बागेत किंवा अंगणातील परसबागेत मधमाशा याव्यात असे वाटत असेल तर तिथे पुढील मधमाशी-प्रिय वनस्पतींची लागवड करावी
Read more

निसर्गसंपत्ती मधमाशी

अनेक कोटी वर्षांपूर्वी महाकाय सागरात उलथापालथ झाली|| जीवसृष्टी पृथ्वीतलावर अवतरु लागली||१|| समुद्रातून बाहेर फेकल्या गेलेल्या वनस्पती जमिनीवर आल्या|| भूमीवरच बस्तान बांधण्याचा त्यांनी निश्चय केला||२|| सपुष्प वनस्पतींच्या पुनरुत्पत्तीकरता परागण करणारे जीव जन्मास येऊ लागले|| सुदृढ परागीकरणामुळे पृथ्वीचे सौन्दर्य वनश्रीने बहरू लागले||३|| कीटकांत ठरली मधमाशी सर्वश्रेष्ठ|| तिच्यामार्फत घडणाऱ्या परागणामुळे मानवास मिळती फळे-पिके श्रेष्ठ||४|| शहाणा मनुष्यप्राणी शक्कल लढवू...
Read more

अमृततुल्य नैसर्गिक मध

मानवाच्या उत्क्रांतीच्या कितीतरी आधी पृथ्वीवर जीवसृष्टी अस्तित्वात आली तेव्हा सपुष्प वनस्पतींच्या निर्मितीबरोबर त्यांचे परागीकरण करणारे जीवदेखील उत्पन्न झाले. त्यातीलच एक परागण करणारा महत्वाचा कीटक म्हणजे ‘मधमाशी’ होय. मधमाशी हा कीटक त्यापासून आपल्याला प्रिय असणारा ‘मध’ मिळतो म्हणून सर्वाधिक परिचित आहे.    मधाला पृथ्वीतलावरील अमृत असे संबोधले जाते आणि हे वर्णन यथार्थच आहे कारण नैसर्गिक मध...
Read more